SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Zapisy do naszego przedszkola trwają przez cały rok szkolny

O PRZYJĘCIU DZIECKA DO NASZEJ PLACÓWKI DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ, DZIECI PRZYJMOWANE SĄ W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI WOLNYCH MIEJSC W DANEJ GRUPIE WIEKOWEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA do przetwarzania danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy Państwa, że:

 

Administratorem Państwa Danych jest:

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Przyjazny Domek” w Białymstoku

z siedzibą: ul. Przyjazna 39, 15 – 666 Białystok, tel. 668 772 259

 

 

 

 

Państwa dane będą przetwarzane w celu:

realizacji obowiązku prawnego

 

 

Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

udzielona przez Pana/Panią zgoda na  przetwarzanie danych wynika z realizacja obowiązku prawnego wynikającego z  przepisów prawa oświatowego.

 

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Państwa dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.

 

 

 

Okres przechowywania danych:

Państwa dane będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa.

 

 

Mają Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
  • wniesienia skargi do  organu nadzorczego.

 

 

Podane przez Państwa dane są:

wymogiem przepisów prawa oświatowego.

 

Państwa dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji lub profilowaniu

Aby zgłosić dziecko do naszej placówki, należy pobrać oraz wypełnić kartę zgłoszenia. Wypełnioną kartę oraz ksero orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego należy złożyć w sekretariacie placówki.

Karta zgłoszenia dziecka 2020/2021

W przedszkolu realizowane są także BEZPŁATNE zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Aby zgłosić dziecko na ten rodzaj zajęć, należy wypełnić wniosek o realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. Wypełniony wniosek oraz skan opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju (wydany przez poradnię publiczną) można przesłać mailem lub złożyć  w sekretariacie placówki.

Wniosek wczesne wspomaganie 2020/2021

Aby zgłosić dziecko do naszej placówki, można również  wypełnić formularz dostępny poniżej oraz dołączyć skan orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Formularz zgłoszeniowy

Dane dziecka
Dane rodziców/opiekunów dziecka

OPIEKUN 1

OPIEKUN 2

Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
Załączniki do zgłoszenia

np. skan dokumnetów dziecka, orzeczenia itp.

* Wszystkie pola muszą zostać wypełnione.