aktualności

Żłobek Przyjazny Domek

| autor:

Żłobek Przyjazny Domek
Aktualne informacje


Z radością informujemy, że BOKAFI Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu „Żłobek Przyjazny Domek - utworzenie żłobka z 24 miejscami opieki nad dziećmi do lat 3 w Białymstoku” nr WND - RPPD.02.02.00-20-0199/20 w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

CELEM PROJEKTU jest wzrost zatrudnienia 24 osób pełniące funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 poprzez wsparcie możliwości powrotu na rynek pracy lub utrzymania zatrudnienia, dzięki zwiększeniu dostępności rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego poprzez utworzenie żłobka na terenie gminy miasta Białystok i objęciu opieką 24 dzieci w wieku do lat 3.

Projekt będzie realizowany od kwietnia 2021r. do marca 2023r.

Całkowita wartość projektu: 972 770,90 zł

Wysokość dofinansowania: 826 850, 90 zł

GRUPA DOCELOWA: Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopach wychowawczych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy oraz osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3, zamieszkujące lub pracujące lub uczące się w województwie podlaskim na terenie miasta Białystok.

Termin rekrutacji: 1.06.2021r. – 30.06.2021r.

Planowany okres bieżącej działalności: 1.08.2021r. – 31.03.2023r.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja związana z rekrutacją do pobrania na stronie www.przyjaznydomek.com.pl, w siedzibie żłobka, ul. Baśniowa 1A lok. 1 w Białymstoku oraz w Biurze Projektu, ul. Przyjazna 39 w Białymstoku.