Blog

Diagnoza autyzmu

| autor:

Diagnoza autyzmu
Autyzm diagnozowany jest na podstawie wskaźników behawioralnych, czyli występowania zachowań pożądanych oraz braku zachowań, które powinny być w repertuarze zachowań dziecka na danym poziomie rozwoju.

Autyzm diagnozowany jest w oparciu o dwa systemy klasyfikacji:

 1. Podręcznik Diagnostyczny i Statystyczny Zaburzeń Psychicznych DSM V opracowany przez amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne (APA) w 2013r. – stosowany
  w U.S.A.;
 2. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych – ICD 10, opracowana przez Światowa Organizację Zdrowia (WHO) w 1992r. – stosowana
  w Europie.

Diagnozę autyzmu stawia psychiatra przy pomocy innych specjalistów: psychologa, logopedy, pedagoga.


Schemat postępowania diagnostycznego:

 • pogłębiony wywiad z rodzicami na temat dotychczasowego przebiegu rozwoju dziecka i jego obecnego funkcjonowania;
 • obserwacja swobodnej zabawy dziecka, zabawy dziecka w interakcji z rodzicem, zabawy diagnosty z dzieckiem;
 • obserwacja dziecka w domu lub przedszkolu, szkole (nagrania video, opis funkcjonowania dziecka z placówki edukacyjnej);
 • wykonanie lub próba wykonania testu inteligencji;
 • przeprowadzenie prób sprawdzających umiejętności dziecka, np. naśladowanie, dopasowywanie, rozumienie poleceń, itp.;
 • diagnoza logopedyczna;
 • diagnoza pedagogiczna;
 • diagnoza medyczna wykonana przez psychiatrę oraz wykonanie badań genetycznych, metabolicznych, badania słuchu, badania EEG i MRI.


W Polsce istnieje podwójny system orzekania o niepełnosprawności:

 1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne;
 2. Orzeczenia wydawane przez Miejskie/Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Posiadanie każdego z tych orzeczeń daje inne uprawnienia dla dziecka.


Jak uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – krok po kroku:

 • zgłosić dziecko na badania do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (można uczynić to telefonicznie lub osobiście w poradni – rodzic wypełnia wniosek na badania dostępny w poradni lub na stronie internetowej poradni);
 • dostarczyć dokumentację dziecka, jeżeli już takową posiada, np. opinia z placówki edukacyjnej, badania medyczne;
 • badanie w poradni (psycholog, logopeda, pedagog);
 • jeżeli objawy dziecka wskazują na autyzm, rodzice zostają odesłani do psychiatry po diagnozę medyczną. Psychiatra diagnozę autyzmu wypisuje na specjalnym druku, który rodzic otrzymał w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Diagnozę psychiatry rodzic dostarcza do poradni.
 • w poradni rodzic wypełnia wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • w poradni odbywa się Zespół Orzekający (rodzic również może brać udział w posiedzeniu tego zespołu) i na nim zapada decyzja o potrzebie objęcia dziecka kształceniem specjalnym;
 • w ciągu dwóch tygodni poradnia wydaje orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecko ma prawo uczęszczać do placówki ogólnodostępnej, integracyjnej lub specjalnej. Dziecko ma opracowany Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczy, a program nauczania i wychowania przedszkolnego jest dostosowany do możliwości i potrzeb dziecka. Odbywa się to poprzez dostosowanie form i metod pracy z dzieckiem oraz objęcie go zajęciami specjalistycznymi i rewalidacyjnymi.


Inne dokumenty, które dziecko z autyzmem może otrzymać w poradni to:

 • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju – przysługuje dzieciom od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia nauki w I klasie. Od 1 lutego 2017r. tylko publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne mogą wydawać te opinie.
 • orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego – przysługuje dzieciom i młodzieży, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do placówki edukacyjnej. Jest ono wydawane na wniosek rodziców na podstawie zaświadczenia lekarskiego.

Innym dokumentem jest orzeczenie o niepełnosprawności wydawane przez Miejskie/Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności . Posiadanie orzeczenia o kształceniu specjalnym nie oznacza, że dziecko otrzyma orzeczenie o niepełnosprawności. Tutaj również należy złożyć określone wnioski i dokumentację dziecka, włącznie z diagnozą psychiatry. Dzięki posiadaniu tego orzeczenia, rodzice dziecka mogą założyć subkonto w wybranej przez siebie fundacji i zbierać fundusze na terapię i rehabilitację dziecka. Mogą ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, korzystać z ulg podatkowych, z ulg i darmowych przejazdów środkami transportu, turnusów rehabilitacyjnych dofinansowywanych przez PFRON, dofinansowania na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i terapeutycznego oraz przyznania dziecku specjalistycznych usług opiekuńczych.