Blog

BACB – czym jest i po co powstało

| autor:

BACB – czym jest i po co powstało
W ostatnich dziesięcioleciach XX wieku w Stanach Zjednoczonych i innych rozwiniętych krajach świata nastąpił istny „boom” na pracę z osobami z autyzmem według zasad stosowanej analizy zachowania (zwanej również często terapią behawioralną).

„Boom” ten był skutkiem tego, że w fachowej prasie naukowej zaczęło pojawiać się coraz więcej badań, które niezbicie udowadniały, że z osobami z autyzmem można efektywnie pracować ucząc ich nowych umiejętności stosując w praktyce klinicznej prawa rządzące zachowaniem.

Ta swoista moda miała oczywiście swoje jasne jak i ciemne strony. Niewątpliwie duże zainteresowanie stosowaną analizą zachowania (applied behavior analysis) sprawiło, że większa liczba osób z autyzmem mogła zostać objęta efektywną terapią. Osoby te miały więc szanse uczyć się nowych umiejętności dzięki czemu polepszył się standard życia zarówno ich samych jak i rodzin, w których te osoby funkcjonowały. Ciemną stroną medalu było pojawienie się szerokiego grona osób pragnących wykorzystać popularność nowej metody do poprawienia swojej sytuacji materialnej. Jak grzyby po deszczu zaczęli pojawiać się „terapeuci behawioralni” bez przygotowania teoretycznego, o niskim poziomie umiejętności praktycznych i wątpliwych zasadach etycznych. Pojawienie się tych osób w szybkim czasie spowodowało duże zróżnicowanie w jakości usług terapeutycznych świadczonych dla osób z autyzmem. Zasadnym stało się zadawać pytania: Którego terapeutę wybrać? Jak odróżnić dobrego terapeutę od złego? Czy osoba pracująca z moim dzieckiem ma wystarczające umiejętności aby samodzielnie prowadzić terapię? Niejako próbą pomocy w odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące jakości pracy według zasad stosowanej analizy zachowania było powstanie BACB.

BACB – Rada Certyfikacyjna Analizy Zachowania (Behavior Analysis Certification Board) powstała w 1998 roku w Stanach Zjednoczonych i jest organizacją non profit (organizacja, której celem nie jest osiągnięcie zysku). Organizacja ta powstała w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez profesjonalistów (analityków zachowania), klientów oraz organizacje rządowe i pozarządowe dotyczące uwierzytelnienia kompetencji osób pracujących w dziedzinie stosowanej analizy zachowania. Za swoją misję BACB uważa rozwijanie, promowanie i wdrażanie międzynarodowej certyfikacji dla analityków zachowania, ze szczególnym uwzględnieniu tych, którzy na co dzień zajmują się pracą kliniczną.

W chwili obecnej certyfikaty wydawane przez Behavior Analysis Certification Board są powszechnie uznawane na świecie za najbardziej prestiżowe, gwarantujące wysokie standardy i potwierdzające bardzo wysokie kwalifikacje osób, je otrzymały. Aby uzyskać certyfikat BACB należy posiadać odpowiednią wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w dziedzinie stosowanej analizy zachowania, pracować z odpowiednią częstotliwością pod superwizją certyfikowanego analityka zachowania oraz zdać zewnętrzny egzamin. Aktualnie (stan na marzec 2017 roku) certyfikaty (RBT, BCaBA, BCBA, BCBA-D) wydane przez Radę Certyfikacyjną Analizy Zachowania posiada ponad 50 tys. osób z całego świata, w zdecydowanej większości ze Stanów Zjednoczonych.

Dzięki BACB i certyfikatom wydawanym przez tą organizację klienci zainteresowani stosowaną analizą zachowania mają możliwość sprawniejszej i szybszej oceny kompetencji osób świadczących usługi terapeutyczne w omawianym wyżej zakresie. Certyfikacja wymusza również stałe podnoszenie kwalifikacji a co za tym idzie również stałe podnoszenie poziomu pracy. Można więc śmiało stwierdzić, że przejrzysty system certyfikacji Behavior Analysis Certification Board to same korzyści zarówno dla klientów, ich rodzin jak i terapeutów pracujących według zasad stosowanej analizy zachowania.