aktualności

Rozeznanie rynku

| autor:

Rozeznanie rynku
"Żłobek Przyjazny domek"

LAW BROTHERS GASTRO PIOTR KORZIŃSKI RAFAŁ WACEWICZ SPÓŁKA CYWILNA zaprasza do składania ofert w trybie rozeznania rynku na dostawę artykułów spożywczych potrzebnych do przygotowywania posiłków dla dzieci w ramach projektu pt. „Żłobek Przyjazny Domek - utworzenie żłobka z 24 miejscami opieki nad dziećmi do lat 3 w Białymstoku” nr WND - RPPD.02.02.00-20-0199/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej/kurierskiej w terminie do 30.07.2021 roku do godziny 16.00 (liczy się data wpłynięcia oferty) na adres: LAW BROTHERS GASTRO PIOTR KORZIŃSKI, RAFAŁ WACEWICZ SPÓŁKA CYWILNA, ul. Marjańskiego 3/U2, 15-402 Białystok z dopiskiem „ROZEZNANIE RYNKU NR 1/2021” lub w formie podpisanego skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy biuro@kateleopold.pl w tytule z dopiskiem „ROZEZNANIE RYNKU NR 1/2021”

Rozeznanie rynku